תנאי שירות ומדיניות פרטיות

  1. כללי

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. בכניסתך לאתר הנך מאשר את הסמכתך לאמור בתנאים אלה.

חברת חברותא גרופ (להלן: "החברה") היא סוכנות אירועים ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הלקוח לבין ספקי השירותים השונים (להלן: "ספקי השירות"). החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הלקוח ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירות. ידוע למשתמש כי המידע המפורסם באתר הינה מידע המועבר מספקי השירות לחברה והחברה אינה אחראית על מהימנותו, דיוקו ו/או נכונותו ו/או אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

  1. פרטים אישיים של הלקוח

2.1.        בעת הזמנת השירות יידרש הלקוח למלא פרטים אישיים כגון: שם מלא, טלפון, פרטי כרטיס האשראי וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותו. על הלקוח להודיע לחברה בכל מקרה של שינוי בפרטים האישיים.

2.2.        האחריות על מהימנות ודיוק הפרטים שיימסרו על ידי הלקוח מוטלת על הלקוח בלבד. ידוע ללקוח כי מסירת פרטים לא מדויקים עלולה למנוע מתן השירותים באמצעות האתר. במקרה של מסירת פרטים חסרים או לא מדויקים על ידי הלקוח, מוותר הלקוח על כל טענה באשר לאי קבלת השירותים כולם או מקצתם.

2.3.        כל פרטיו האישיים של הלקוח (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר הלקוח במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוחות, יישמרו במאגרי המידע של החברה.

2.4.        החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך

2.5.        העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא רכישת הכרטיסים בלבד. מובהר בזאת כי בית העסק אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס

2.6.        שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;

2.7.        לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;

2.8.        מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו

2.9.        ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

2.10.    החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה

2.11.    פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה

2.12.    פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה

2.13.     

  1. רכישת חבילות

3.1.    החברה תאפשר רכישת חדרים בבתי אירוח אצל הספקים המפורסמים באתר ובתנאים המפורסמים באתר (להלן: "העסקה").

3.2.    עלות העסקה תשתנה באופן יחסי למספר המזמנים והכל בהתאם לתנאים המפורטים באתר.

3.3.    לקוחות החברה יוכלו להתקשר עם החברה בשני אופנים כמפורט להלן:

3.3.1.     עסקה בלתי מותנית- במקרה זה מבצע הלקוח את העסקה בהתאם לתנאי העסקה החלים במועד ביצוע ההזמנה. אפשרות הביטול הינה בהתאם לתנאי הספק הרלבנטי.

3.3.2.     עסקה מותנית- במקרה זה מתחייב הלקוח להשלים את ביצוע העסקה רק במקרה בו ירד מחיר העסקה למחיר העסקה הנמוך האפשרי ( להלן מחיר המטרה)בהתאם לתנאי העסקה הרלבנטית.  

3.4.    החברה מתחייבת כי גם לקוח אשר התקשר איתה בעסקה בלתי מותנית יקבל את המחיר הזול ביותר בו תימכר העסקה עם סיום תקופת המכירה.

3.5.    החברה אינה מתחייבת כי המחיר המפורסם באתר הינו המחיר הזול ביותר הקיים בשוק.

 

 

  1. תכנים המפורסמים על ידי הלקוח

4.1.        החברה תאפשר ללקוחות רשומים של האתר (להלן המשתמש או המשתמשים) להעלות לאתר חוות דעתם בקשר עם ספקי השירות והשירות שניתן בפועל (להלן: "הפרסומים"). החברה תהיה רשאית לבדוק את הפרסומים לפי פרסומם ולמנוע על פי שיקול דעתה הבלעדי פרסומים של המשתמשים. לרבות פרסומים שיש בהם דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וכן תכנים אשר אינם הולמים את רוח האתר.

4.2.        המשתמש מתחייב כי הפרסומים שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן. החברה אינה נושאת בכל אחריות לפרסומים אלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש.

4.3.        המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה עם דרישתה הראשונה בגין כל דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרם לה עקב הפרת תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בקשר עם ביצוע הפרסומים.

  1. ביטול הרכישה

5.1.        ככלל, עסקת הרכישה הינה מחייבת ואינה ניתנת לביטול.

5.2.        למרות האמור בסעיף 5.1 לעיל, ביטול ההתקשרות עם ספקי השירות במקרים חריגים ומיוחדים אם יהיו, תיעשה על פי תנאי הביטול שיתפרסמו על ידי ספקי השירות. החברה אינה אחראית לתנאי ביטול העסקה וכל טענה ו/או תביעה שתהיה ללקוח בקשר עם ביטול העסקה תופנה אך ורק לנותן השירות.

  1. זכויות יוצרים

6.1.    זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, סודות מסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע וכל קניין רוחני אחר שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע. ידוע למשתמש והוא מסכים בזאת  כי השימוש במידע ובאתר הוא לצרכיו האישיים של המשתמש.

6.2.    מרבית מהתכנים המפורסמים באתר מפורסמים על ידי ספקי השירות. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לספקי השירות ואלה התירו לחברה לפרסמם בלבד.

  1. תשלום באתר

7.1.    הלקוחות יוכלו למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולשלוח אל החברה ביחד עם פרטי ההזמנה האחרים.

7.2.    הקלדת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם נועדה להקל על הלקוחות לסיים את ההזמנה בדרך הקלה והמהירה. החיוב בפועל יתבצע רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על ההזמנות.

 

 

שינוי גודל גופנים